Direk yükle

2022-2023 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ VE STAJ HAREKETLİLİĞİ - BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR - Lisans & Yüksek Lisans

431_Europass CV -  модел 2022 2023

Erasmus-Başvuru-Formu - Ogrencı 2

2021-2021-Erasmus-Öğrenim-Hareketliliği-DUYURU

2022-2023-Student Mobility - Notice - Anouncement

Erasmus Study Application Form 2

 

Değerli öğrencilerimiz, 

Erasmus+ (KA131) programı kapsamında, 2022-202yılında yurt dışında öğrenim görmek üzere öğrenciler seçilecektir.  

Başvurular 15.12.2022 Perşembe günü K.Makedonya C. yerel saatine saat 16:00’e kadar aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte Erasmus Ofisi'ne [email protected] gönderilecektir.  Başvurunun ardından 16.12.2022 Cuma günü saat 14:30 da başlamak üzere Erasmus+ İngilizce Dil Sınavı gerçekleşecektir. Erasmus Sözleşmesinin ve diğer formların doldurulması amacıyla Erasmus öğrenci adayı Erasmus ofisinde bizzat iştirak etmesi gerekmektedir.     

Erasmus+ Genel Başvuru Koşulları ; 

 1.   UVÜ'de kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak. Öğrenci belgesi teslim edilecektir.  
 2.   Lisans düzeyindeki UZAKTAN eğitim gören öğrenciler başvuru yapamaz.  
 3.   Lisans düzeyindeki 1.sınıf öğrencileri transnkript oluşmadığı için güz dönemi başvuru yapamaz. 
 4.   Lisans için en az 7.00 / Yüksek Lisans ve Doktora için en az 8.00ortalamaya sahip olan öğrenciler başvuru yapabilirler. 
 5. İngilizce derslerinin herhangi birini alttan almadan, hepsini başarılı bir şekilde geçmiş olacaktır.    

                Erasmus+ Başvuru Belgeleri 

  1.    Ekteki Aday Öğrenci Erasmus+ Başvuru formu doldurulacaktır. 
  2.     Güncel Transkript (Öğrenci İşleri'nden alınan alttan derslerin de gösterildiği Onaylı ve Islak İmzalı) 
  3.    Engelli Belgesi (Varsa) 
  4.    Şehit ve Gazi Çocukları için Kanıtlayıcı Belge (Varsa /T.C. vatandaşları için)   

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Koşulları, Hibe ve Kontenjanlar 

  1. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği için öğrencinin seçilmesi halinde, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nden faydalanacağı dönem itibariyle mezun olmak için üzerinde en az 30 ECTS (AKTS)'lik ders yükünün olması beklenmektedir. 
  2. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, Uluslarası Vizyon Üniversitesi'nin var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Öğrencilerin; ülke ve üniversite tercihi yaparken, birim veya bölümün ikili anlaşması olan yükseköğretim kurumları arasından tercih yapmaları gerekmektedir. Sağlıklı tercih yapabilmek adına öğrencilerin, başvuru dönemi sona ermeden bölümlerine tanımlı anlaşmalar için gidecekleri dönemin ya da dönemlerin ders uyumunu araştırıp ona göre tercih yapmaları gerekmektedir. 
  3. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği'nde asgarî süre tam ay ve azamî süre ise 12 tam aydır. 
  4.        Seçilen öğrencilere, öğrenim görmeye hak kazanacakları ülkelere göre belirlenen hibe miktarlarınca aylık maddi destek sağlanacaktır.  
  5.      Aynı bölümden iki öğrencinin aynı düzeyde başarı göstermesi ve bölümün kurumlararası anlaşmalar bakımından kontenjan kısıtı olması halinde öncelik, sınıfı büyük olan öğrenciye tanınır. Aynı sınıfta olmaları halinde ise yaşı küçük olana öncelik verilir. 

 

Ölçütler 

Ağırlıklı Puan 

Akademik başarı düzeyi 

%50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi 

%50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Şehit ve gazi çocukları 

+15 puan 

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 

+10 puan 

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler 

+10 puan 

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) Aynı öğrenim kademesi içerisinde (öğrenim-staj ayrımı olmadan) tekrar başvurması halinde uygulanır. 

-10 puan 

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma 

-10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama(öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

-5 puan 

 

Yabancı dil sınavı taban puanı50'dir.  

ULUSLARASI VİZYON ÜNİVERSİTESİ – GOSTİVAR / K.MAKEDONYA  

ERASMUS+ KURUMSAL KOORDİNATÖRLÜĞÜ   

Basvuru adresi   

e-posta: [email protected]  

06.12.202 

ANNOUNCEMENT 

   

 

APPLICATIONS FOR ERASMUS+ STUDENT AND INTERNSHIP MOBILITY  

FOR 2022-2023 ACADEMIC YEAR HAS STARTED 

 

Dear students,  

Within the scope of Erasmus+ (KA131) program, students will be selected to study abroad in 2022-2023. 

Applications need to be sent to the Erasmus Office – in the following address: [email protected] with the application documents stated below, until Thursday, 15.12.2022, at 4:00 p.m. according to the  N.Macedonian Local time. After the application, Language Exam will be held on Friday 16.12.2022 at 14:30. In order to fill out the Erasmus Agreement and other forms, the Erasmus student candidate must come and participate at the Erasmus office. 

Erasmus+ General Application Conditions 

 1.   To be a regular student registered at IVU. 
 2.   Students of distance education at the undergraduate level can not apply. 
 3.   Students of Undergraduate first year cannot apply for the spring semester, as the transcripts are not produced. 
 4.   Students with an average of at least 7.00 for undergraduate and average 8.00 for Master and Doctorate are allowed to apply.  
 5. The Erasmus student candidate is required to have passed all of the English subjects successfully.  
   
   
  Documents needed for the Erasmus+ Application  
  1.    The Erasmus student candidate is required to fill in the application form given in here in the attachment.  
  2.     Current Transcript (Approved and signed by the Student Affairs illustrating the repeated subjects) 
  3.    Disability Certificate (if any) 
  4.    Proving Document for Children of Martyrs and Veterans (For Turkish citizens, if any)   

Study Mobility Application Conditions, Grants and Quotas 

  1. If the student is selected for Erasmus+ Study Mobility, it is expected to have a course load of at least 30 ECTS (ECTS) in order to graduate as of the period in which he/she will benefit from the Erasmus+ Study Mobility. 
  2. Erasmus+ Student Mobility for Study is carried out within the framework of existing inter-institutional agreements of International Vision University.Students; When choosing a country and university, they should choose among higher education institutions that have a bilateral agreement with the unit or department. In order to make a healthy choice, students should research the course compatibility of the semester or semesters they will go to for defined agreements before the end of the application period and make a choice accordingly. 
  3. The minimum duration for Erasmus+ Study Mobility is 2 full months and the maximum duration is 12 full months.  
  4.        Monthly financial support will be provided to the selected students in the amount of grants determined according to the countries they will be entitled to study.   
  5.     If two students from the same department achieve the same level of success and the department has a quota restriction in terms of inter-institutional agreements, priority is given to the student with at the highest class. If they are in the same class, priority is given to the younger one.  

 

  Criteria  

Weighted Score 

Academic achievement level 

50% (out of a total of 100 points) 

Language level 

50% (out of a total of 100 points) 

Martyrs and veteran’s children 

+15  points 

Students with disabilities (provided the disability is documented) 

+10  points 

Students for whom the protection, the care or the accommodation decision has been taken within the framework of Social Services Law. 

+10  points 

Previous benefit (with or without grant) - Applied in case of re-applying within the same education level (without any education-internship distinction). 

-10  points 

Participating in mobility in the country of citizenship 

-10 points 

For students selected for mobility: Not participating in meetings/trainings organized by the higher education institution on mobility without an excuse (applicable if the student applies for Erasmus again) 

-5  points 

The base score of the foreign language exam is 50. 

 

INTERNATIONAL VISION UNIVERSITY – GOSTIVAR / N. MACEDONIA 

ERASMUS+ INSTITUTIONAL COORDINATOR

   

Address for Application  

e-posta: [email protected]  

06.12.202 

 

 
 

Kind regards,

Saygılarımla,

Со почит,

Etiketler:

Our Academic Collaboration